โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร
ระบบจัดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนทั่วไป)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567