โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร
ระบบจัดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566