โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร
ระบบจัดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา โครงการห้องเรียนพิเศษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562